Apartat Cultura Digital/Comissió digital:

La Comissió Digital del centre està constituïda per un docent amb nivel alt de competència digital i la Direcció del centre. La seva funció serà la de vetllar per la correcta implementació del Pla i el seguiment i avaluació dels indicadors pertinents.