1. Diagnosi:

En aquesta fase s’ha recopilat informació detallada sobre les competències digitals al centre en els tres eixos del PEDC: alumnat, docents i centre.

S’ha utilitzat l’eina creada des de la Comissió Europea, Selfie for center i Selfie for teacher per tal de detectar els punts forts del centre i els punts febles a millorar, i realitzar una diagnosi completa i acurada, sempre tenint en compte l’opinió de la majoria dels agents implicats en el nostre centre. 

Per recollir informació complementària respecte al nivell de maduresa digital del centre s’han realitzat enquestes a caps de departament, famílies i responsables de pràctiques de diferents entitats col·laboradores, per disposar d’una visió concreta del centre per part de diferents agents.

INTRODUCCIÓ ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

A continuació, es poden observar els resultats obtinguts en les diferents enquestes:

Aspectes destacats de la diagnosi

En una primera anàlisi dels resultats, vam comprovar que tots els esforços dels darrers cursos escolars encaminats a reforçar la cultura digital del centre no havien estat en va, atès que la competència digital del professorat és força bona (majoritàriament C1-B2) i sobre tot i això, les puntuacions que mostra el Selfie for center estan per sobre de les que la UE considera suspeses (per sota del 2,8) ja que la mitjana més baixa ha estat d’un 3,36 i la més alta d’un 4,45 sobre 5. Tot i això, la nostra idea no és pensar que ja ho tenim tot aconseguit sinó treballar per la millora contínua del nostre centre.

Anàlisi de la situació del centre

Partint de la base que totes les àrees tenen bona qualificació i des del punt de vista de la UE ja compleixen amb les expectatives marcades, hem elaborat una anàlisi a partir dels resultats de la reflexió que s’ha dut a terme remarcant aquelles àrees amb millors resultats i àrees amb resultats més baixos susceptibles de millora.

Punts forts i punts febles detectats al diagnòstic

Els punts més forts del centre on s’ha obtingut millor puntuació han estat els següents:

Mitjana: 4,45

Dins dels darrers 4 o 5 PAC, sempre ha estat inclosa una actuació relacionada amb el Pla de formació contínua del professorat, relacionant-la amb els objectius específics del centre. La dinàmica sempre ha estat realitzar una formació per curs escolar proposada des de la PAC i una altra formació més lliure que cada docent pogués escollir segons les necessitats i posterior aplicabilitat. Tot i ser l’indicador amb millor qualificació, crida l’atenció la distorsió que hi ha entre la valoració de l’equip directiu i els docents, on aquests últims no concorda amb els acords presos a les diferents reunions de claustre. Caldrà, doncs, millorar el canal de comunicació per garantir que el que es diu és el que es pensa.

Mitjana: 4,4

Hi ha una bona valoració dels docents de l’equip directiu. És una prioritat establir un clima de treball cooperatiu, consens i democràtic.

Mitjana: 4,36

El desplegament del Pla dAcció tutorial del centre, així com la dotació de recursos EVA i laplicació de metodologies daprenentatge significatiu amb suport digital expliquen la bona valoració per part de tots els estaments.

Mitjana: 4,23

En aquest ítem, molt semblant a això, l’alumnat valora sensiblement per sota, la implementació a l’aula de determinades dinàmiques. Caldria fer més feedbacks a nivell de gestió de classe per saber realment la percepció dels grups dins de les activitats que realitzen.

Mitjana: 4

Ja fa uns tres cursos escolars que la nostra avaluació va fer un gir cap a l’avaluació per resultats d’aprenentatge amb un nou enfocament més dinàmic, flexible i competencial. Tot i això, és tot un repte adaptar les eines i activitats d’avaluació i un procés complex en què encara estem immersos. Es proposarà formació en aquest sentit i espais de compartició de bones pràctiques per millorar-ho.

Mitjana: 4,03

Els recursos a lescola són sempre importants i condicionen laprenentatge. També és cert que els recursos digitals canvien i evolucionen molt ràpidament i això no fa possible la seva immediata actualització.

Mitjana: 3,86

En tractar-se de cicles formatius, el nostre alumnat gairebé frega la majoria d’edat, però no per això les seves competències digitals s’han de donar per consolidades, ben al contrari. A l’inici de cada curs dediquem un dia sencer per fer un seminari amb cada grup per establir les pautes de configuració i utilització dels diferents sistemes del centre (compte correu electrònic, EVA…), així hem reduït molt les incidències inicials . Tot i això, aquest és un dels objectius escollits per treballar a l’EDC de centre.

Mitjana: 3,56

El treball cooperatiu entre els alumnes és tot un repte. Hem d’enfocar les metodologies de treball als processos grupals de forma cooperativa, introduint en coavaluació i autoavaluació i mètodes com l’ABP. També hem d’escollir-lo com un objectiu a treballar a l’EDC de centre.