Cecac

 • La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d’accés de cada sol·licitant, que pot ser per:

 

– Prova d’accés a grau mitjà:

Certificat Original de la Prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà

– Títol d’Educació Secundària Obligatòria:

Certificat original nota mitjana fins 3r ESO.
Resguard del títol ESO.

 

 • Documentació identificativa

 

– Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna, si se’n disposa. Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 • Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)

 

– Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si se’n disposa.

 

 • Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:

 

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies.

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 

 • Documentació acadèmica

 

– Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l’accés o certificat de la qualificació de la prova d’accés.

– En el cas dels alumnes amb batxillerat o altres estudis o cursos que permetin l’accés: certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica dels estudis.

– Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE: original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

– Si la prova d’accés s’ha superat a Catalunya i a partir de l’any 2011 no cal presentar certificat de superació. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostra a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, es pot acreditar documentalment dins el termini per presentar reclamacions especificat al calendariSi la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

– Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.

En el cas que s’al·legui el curs d’orientació universitària (COU) o un títol de tècnic especialista (FP2),  la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis, d’acord amb la normativa establerta en la resolució.

Pendent de publicació Departament d’Ensenyament.

 

Tots els nostres estudis són reglats, homologats i concertats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les modalitats d’estudi que actualment es cursen als nostres centres són; la modalitat presencial, modalitat a distancia i modalitat dual.

En el moment de la matrícula, des de Secretaria de cada centre es realitzarà un procés d’anàlisi de la situació acadèmica de procedència de l’alumne per veure les correspondències de convalidació segons la normativa vigent.

Segons la normativa de preinscripció, si que existeix la possibilitat d’accés directe des d’un cicle formatiu de grau mitjà un de grau superior, sempre i quan es compleixin els requisits estipulats a la normativa que regeix el procés.

L’alumne pot optar al servei d’assessorament i reconeixement acadèmic que estudiarà cada cas i resoldrà segons la normativa vigent, i segons el cas reduirà el nombre de mòduls matriculats.

Si. A la normativa de regulació de la Formació en centres de Treball es contempla la possibilitat d’atorgar exempcions del 25%, 50% i 100% segons els requisits determinats a la mateixa. Des de Coordinació d’FCT s’estudiaran tots els casos que compleixin aquests requisits.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ

  Play Video
  Play Video
  Play Video
  Play Video
  Play Video
  Play Video
  Play Video

  CENTRE ESCÒCIA

  Horari secretaria

  De dilluns a divendres
  8:00 a 18:00 h

  Portes obertes

  Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

  Dates pendents de confirmació.