En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y la Llei 3/2018 l’informem que les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de l’interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponen activitat de tractament titularitat d’Acadèmia Central Catalana S.A. amb la finalitat de poder oferir els nostres serveis.

L’informem que el responsable del tractament de les seves dades és Acadèmia Central Catalana S.A., CIF A08780793 amb direcció a Via Barcino 32-33 08033 Barcelona.

Acadèmia Central Catalana S.A. utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, pot registrar les direccions IP d’accés, tot queda recollit en una política de cookies que requereix del seu consentiment.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.cecac.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Acadèmia Central Catalana S.A., de manera que respondrà en tot moment a situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels prejudicis que causi a Acadèmia Central Catalana S.A. o a tercers.

Amb caràcter general, no es comunicaran les dades personal a tercers, llevat a obligació legal. O si fos necessari, nomes es cediran a tercers autoritzats per Acadèmia Central Catalana S.A.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per les qual es recullen i per determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat.

Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició del seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin a Via Barcino 32-33 08033 Barcelona o bé, enviar un correu electrònic a accsa@infonegocio.com

Mitjançant la acceptació d’aquesta política, l’usuari accepta i autoritza que per part d’Acadèmia Central Catalana S.A En el cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtindré el seu consentiment i informar-li dels continguts en els paràgrafs anteriors.