Les informacions i continguts, així com el logo i altres símbols distintius que apareixen a la pagina web www.cecac.cat pertanyen a Acadèmia Central Catalana S.A., amb CIF: A08780793, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona,  al foli 116, tom 22.133, pagina número B-33064

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en Acadèmia Central Catalana S.A., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per la seva programació.

Acadèmia Central Catalana S.A. ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fons considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se de que la informació continguda sigui la correcta, Acadèmia Central Catalana S.A. no pot garantir que en tot moment i circumstancia dita informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com s’hi ho fos. Acadèmia Central Catalana S.A. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pagines d’aquesta web.     

Acadèmia Central Catalana es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avis. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecte utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis continguts en ella.

En cap cas Acadèmia Central Catalana S.A., els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directe o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, d’errors en la línia en l’ús de la web, tant en connexió directe com per vincle o un altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avis a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments puguis passar.

Només per ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pagina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’Acadèmia Central Catalana S.A.

Las presents condicions generals es regeixen per la Legislació Espanyola, sent components els Jutges i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es susciten sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avis legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per l’aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.