LA FORMACIÓ
QUE ET FARÀ
LLIURE!

Monitor/a de Lleure

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els/les alumnes per intervenir, de manera educativa, en activitats de lleure infantil i juvenil. Aquest curs els/les capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Informació pràctica

Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

Característiques

Única etapa lectiva

Durada

100 h presencials + 50 h online (160 h pràctiques)

Titulació

Diploma oficial de la Direcció General de Juventut

Requisits

Haver complert 18 anys el primer dia de curs

Competències

Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d’activitats d’educa ció en el lleure infant il i juvenil que expedeix la Dir ecció General de Joventut a proposta del Centre Català del Lleure.

Mòduls

Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

Mòduls del curs de Monitor/a de Lleure:

 • M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
 • M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
 • M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
 • MP Mòdul de pràctiques professionals no laborals

Sortides professionals

Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

Amb la titulació de monitor/a de lleure podràs treballar en diferents sectors com pot ser l’àmbit escolar desenvolupant les tasques de monitor/a de menjador, monitor/a de pati, suport d’activitats escolats, etc. Tanmateix, en l’àmbit de l’educació en el lleure, destaquem algunes sortides professionals de monitor/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil com poden ser les colònies, casals, campamnets, etc. Finalment, en l’àmbit de l’oci en general podràs desenvolupar les tasques professionals de monitor/a turístic/a o educador/a especialitzat/a.

Pràctiques

Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

El mòdul de pràctiques professionals no laborals té una càrrega horària de 160 h. Aquestes pràctiques tindran com a objectiu proporcionar a l’alumne un espai on pugui desenvolupar totes les funcions de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. Els àmbits on els alumnes podrien fer les pràctiques són els següents:

 • Estones de lleure del centre educatiu
  (menjador escolar o casal d’estiu, activitats extraescolars).
 • Centre obert
 • Esplais, caus…
 • Entitats de lleure

Sol·licita Informació

  2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, les informem que: El responsable del tractament de les seves dades és ACADÈMIA CENTRAL CATALANA S.A., amb direcció a Via Barcino 32-33 (Barcelona).
  Les vostres dades no seran cedides ni comunicades a tercers.
  Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l’Usuari decideixi subscriure’s o donar-se d’alta, i l’enviament d’actualitzacions dels serveis.
  Les vostres dades seran conservades el temps indispensable en atenció a les finalitats de tractament, però en qualsevol moment podreu revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos al tractament de les vostres dades enviant un correu electrònic a l’adreça accsa@infonegocio.com i adjuntant còpia del vostre DNI, per evitar l’accés de les vostres dades per part de tercers.
  A més, en qualsevol moment podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.”


  * camps obligatoris