LA FORMACIÓ
COMPLEMENTÀRIA
MÉS ACTIVA!

Director/a de Lleure

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil. Aquest curs els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

Informació pràctica

Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

Característiques

Única etapa lectiva

Durada

290 hores (120 h pràctiques)

Titulació

Diploma oficial de la Direcció General de Juventut

Requisits

Haver complert 18 anys el primer dia de curs

Competències

Director/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques porta a l’obtenció del diploma i del carnet de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut a proposta del Centre Català del Lleure.

Mòduls

Director/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

Mòduls del curs Director/a de Lleure:

 • D1 Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil
 • D2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
 • D3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
 • D4 Coordinació i dinamització de l’equip de monitors/es de lleure
 • DP Mòdul de pràctiques professionals

Sortides professionals

Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

Amb la titulació de director/a de lleure podràs planificar, gestionar, dirigir i coordinar activitats de lleure en diferents àmbits com ara l’escolar, desenvolupant la coordinació de l’equip de monitors/es. En l’àmbit de l’educació en el lleure dirigint les diferents activitats com ara colònies, casals, campaments, etc. Finalment en el sector de l’oci en general podràs portar la gestió i coordinació de l’equip educatiu.

Pràctiques

Director/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

Les pràctiques són la posada en escena de les funcions pròpies d’un director en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme. L’alumne ha de fer les pràctiques en una activitat que compleixi les característiques següents: — Han de ser activitats de lleure continuades o intensives. — S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.

Sol·licita Informació

  2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, les informem que: El responsable del tractament de les seves dades és ACADÈMIA CENTRAL CATALANA S.A., amb direcció a Via Barcino 32-33 (Barcelona).
  Les vostres dades no seran cedides ni comunicades a tercers.
  Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l’Usuari decideixi subscriure’s o donar-se d’alta, i l’enviament d’actualitzacions dels serveis.
  Les vostres dades seran conservades el temps indispensable en atenció a les finalitats de tractament, però en qualsevol moment podreu revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos al tractament de les vostres dades enviant un correu electrònic a l’adreça accsa@infonegocio.com i adjuntant còpia del vostre DNI, per evitar l’accés de les vostres dades per part de tercers.
  A més, en qualsevol moment podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.”


  * camps obligatoris