preloader

Blog

Com s’iniciarà el curs al Centre Català Comercial?

Tenint en compte la atípica situació actual deguda a la presència de la Covid-19, al Centre Català Comercial hem elaborat un acurat pla d’inici de curs. Aquest document es planteja provisional, ja que podria ser necessari ajustar o canviar la normativa en qualsevol moment. Aquest pla escolar del 2020-2021 s’ha ajustat amb la normativa i instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives, juntament amb el suport del Departament d’Educació i en el marc d’autonomia del mateix centre.

L’objectiu és reprendre l’activitat educativa amb les màximes garanties. Per aquest motiu, es tindrà en compte les dades d’incidències de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats que siguin permeses segons la situació sanitària de la pandèmia.

L’objectiu és reprendre l’activitat educativa amb les màximes garanties.

La proposta del nostre centre es basa en el valor de la seguretat. Per poder funcionar i dur a terme l’activitat educativa, caldrà facilitar tot el material necessari que possibiliti les classes i formació amb les mesures de prevenció pertinents. A més, de potenciar la senyalització i l’ús de cartells informatius pel centre. El següent valor és la salut. L’objectiu és desplegar les mesures necessàries per reduir la transmissió del virus i millorar, d’aquesta manera, la traçabilitat dels casos i contactes. El nostre centre dóna molta importància a l’equitat. Sempre que es pugui s’afavorirà la presencialitat de l’alumnat sense haver de renunciar a les mesures de seguretat i prevenció. Finalment, la vigència. Totes les mesures de prevenció i protecció estaran adaptades en tot moment al context i situació epidemiològica.

L’organització pedagògica: en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre educatiu.

  • Com serà l’inici de curs?

L’actual context de la pandèmia fa preveure un inici de curs amb certa normalitat pel que fa als aspectes organitzatius.

El curs 2020-2021 començarà el proper dilluns 14 de setembre presencialment, sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat.

Només començar el curs, es recollirà la informació pertinent a la connexió telemàtica i dispositius dels quals disposen els alumnes, amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge telemàtic i puguin treballar des de casa, en possibles períodes de confinament.

Les primeres setmanes de formació es faran activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i nou context educacional.

Referent a les activitats de programació anual com poden ser les sortides o colònies, es podran dur a terme amb les adaptacions de prevenció i seguretat sanitària de caràcter obligatori. No obstant això, no podran assistir-hi aquelles persones que presentin clara simptomatologia compatible amb la Covid-19 o bé, que l’hagin presentat durant els últims 14 dies, i tampoc si han estat en contacte amb una persona amb la malaltia confirmada.

En tot moment, el nostre centre educatiu tindrà present els espais exteriors per realitzar aquelles activitats que siguin possible, ja que aquests espais són de baix risc de transmissió.

  • Possibles escenaris metodològics

En el cas que la situació sanitària ens obligués a reduir les ràtios a l’aula dels grups estables, el centre proposaria una formació híbrida sincrònica. Dit en altres paraules, es faria classe amb una part de l’alumnat del centre i, alhora, l’altra part de la classe estaria a casa de manera simultània o en streaming.

Les eines que possibilitaran la connexió des de casa i, en conseqüència, el correcte seguiment de l’alumne, seran la plataforma Moodle d’Alexia-Classroom i l’aplicació Zoom. En previsió d’aquesta possible situació, els llibres que s’utilitzaran aquest curs seran digitals i hi haurà contingut a la plataforma i pàgina web del centre.

Una altra mesura que hem adoptat és la reprogramació de tots els mòduls que, a partir d’ara, estaran basats en resultat d’aprenentatge i criteris d’avaluació i, al mateix temps, inclouran a cada activitat la seva adaptació en cas de canviar de modalitat presencial a híbrida sincrònica o a distància.

Totes les activitats educatives hauran de ser dissenyades amb el clar objectiu de desenvolupar les competències professionals i les capacitats clau. La correcta avaluació estarà orientada a l’assoliment de les competències professionals, personals i socials i es basarà en els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació que figuren als currículums de cada especialitat.

Alhora també es modifica el pes de l’avaluació de les unitats formatives, volent avaluar les competències i resultats d’aprenentatge:

  • Procediments (80%). Totes aquelles activitats de caràcter pràctic realitzades per l’alumnat i recollides pel professorat per a la seva avaluació. A més de les proves avaluatives puntuals, també s’inclouen en aquest apartat aquells procediments dissenyats a avaluar coneixements de caire més teòrics (anàlisi documental, reflexions…) que mesurin el grau d’interiorització dels continguts.
  • Capacitats clau (20%). Avaluació qualitativa que mesura el grau de capacitats clau adaptat a un entorn d’aprenentatge a distància.

 

  • Les pràctiques en empresa

En aquest cas, caldrà seguir les mateixes mesures de prevenció i protecció que s’hagin establert per als treballadors de l’empresa. En l’hipotètic cas que durant el curs hi hagi períodes de suspensió de les estades a les empreses, la DGFPIERE (Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial) publicarà les disposicions pertinents per assegurar que l’alumnat no quedi perjudicat de manera similar a les resolucions públiques del curs 2019-2020.

  • L’acció tutorial i el suport personalitzat a l’alumne

Dins del PAT (Pla d’Acció Tutorial) es preveuen tutories tant grupals com individuals, de forma presencial o també a distància, amb el clar objectiu de donar suport personal a l’alumnat per poder atendre les seves necessitats formatives.

El nostre objectiu és impulsar i consolidar una conducta que ens permeti desenvolupar amb total seguretat aquest curs escolar. Per això, és de gran importància tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten, actuar amb la màxima responsabilitat i, rentar-se les mans freqüentment.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ