preloader

Blog

Pla organitzatiu i d’actuació

Al Centre Català Comercial tenim molt clar que la seguretat dels nostres alumnes i del nostre professorat és el més important. Establir una bona organització i uns plans protocol·laris d’actuació, és imprescindible per assolir aquest objectiu.

Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Hem considerat que els grups que són estables estaran formats pel mateix grup d’alumnes, amb el seu tutor/a i el mateix equip docent. Es tracta, doncs, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir de la distància física interpersonal de seguretat establerta d’1,5 metres, ni l’ús de la mascareta. No obstant això, l’organització de l’espai de l’aula d’aquests grups estables ha d’assegurar una distància mínima d’1 metre.

En el cas que terceres persones s’hagin de posar en contacte amb aquests grups (docents) o, en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre ells, serà obligatori l’ús de pantalla o mascareta (higiènica amb compliment de la norma UNE).

 • Espais de reunió i treball per al personal

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per al compliment de la seguretat. Per tant, serà obligatori l’ús de mascareta o pantalla (higiènica amb compliment de la norma UNE).

En tot moment, s’evitarà la compartició d’equips o dispositius tecnològics. En el cas de no ser possible es procedirà a la seva desinfecció immediata.

 • Ascensor

S’ha de reservar l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport. El seu ús serà esporàdic.

Organització d’horaris i gestió d’entrades

La planificació general dels grups s’haurà d’ajustar als criteris habituals d’organització del centre, respectant especialment els grups estables durant tot el curs per facilitar la traçabilitat en cas de contagi. L’horari del nostre centre serà l’establert a la normativa del Departament.

 • Control de símptomes

En cas que un alumne presenti algun símptoma del quadre següent, es valorarà de forma conjunta (família, tutors legals i equip mèdic de referència) les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa en el centre:

 • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten el sistema immunitari.
 • Diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les persones (docents i no docents) que tinguin un risc elevat de malaltia greu per Coronavirus, seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre per poder valorar si poden estar en contacte amb els alumnes. Les condicions de risc engloben les següents:

 • Malalties cròniques (hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs o pulmonars, immunodeficiències, obesitat mòrbida).
 • Dones embarassades.

Les famílies o l’alumne major d’edat signaran a l’inici de curs una declaració responsable a través de la qual:

 1. Faran constar que són coneixedors de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que siguin necessàries en cada moment.
 2. Es comprometen a no portar el fill/a en cas que presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies, i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre per tal de poder prendre les mesures pertinents.
 •  Requisits d’accés al centre educatiu

Les entrades i sortides al centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables. L’entrada i sortida es faran en intervals de 10 minuts cadascun. En tot moment, es tindrà en compte el següent protocol d’accés:

 1. Els alumnes al entrar al centre se sotmetran a un control de temperatura (que no podrà ser superior a 37,5º).
 2. Hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
 3. Es procedirà a la desinfecció del calçat mitjançant la utilització de catifes desinfectants.
 4. Hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.
 •  Gestió d’entrades i sortides
Accés matí Grup Horari entrada Horari sortida
Principal (oberta completament) 2n curs APSD 2n curs ISO 1r curs APSD 1r curs ISO 07:40 – 07:50 07:50 – 08:00 08:40 – 08:50 08:50 – 09:00 13:20-13:30 13:30-13:40 14:20-14:30 14:30-14:40
Porta emergències 1r curs Turisme 2n curs Turisme 07:40 – 07:50 07:50 – 08:00 14:20-14:30 14:30-14:40

 Quan sigui l’hora del pati, la sortida també haurà de ser esglaonada, i tenint en compte que els alumnes surten majoritàriament a l’exterior en el seu temps de descans, es repetirà a l’entrada el protocol que s’ha seguit a primera hora del matí. Les sortides d’esbarjo són les següents:

Accés esbarjo Grup Horari sortida Horari entrada
Principal (oberta completament) 2n curs ISO 1r curs APSD 1r curs ISO 10:50-11:00 11:00-11:10 11:10-11:20 11:20-11:30 11:30-11:40 11:40-11:50
Porta emergències 1r curs Turisme 2n curs Turisme 2n curs APSD 10:50-11:00 11:00-11:10 11:10-11:20 11:20-11:30 11:30-11:40 11:40-11:50

En qualsevol cas, en els passadissos i banys es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. En el cas que passi, el personal del centre indicarà a l’alumnat que mantingui la distància interpersonal d’1,5 metres i es posi la mascareta (d’ús obligat en espais comuns).

També s’establiran circuits de persones per organitzar la circulació de diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.

Pla d’actuació en de detectar un possible cas de Covid-19

 La persona responsable de la coordinació i gestió de la Covid-19 al nostre centre és la directora i també la persona de contacte i referència dels equips d’atenció primària. En cap cas assistiran al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que presentin símptomes compatibles amb la Covid-.19, així com aquelles persones que es trobin en aïllament domiciliari o en període de quarantena per haver estat en contacte amb alguna persona diagnosticada.

Passos a seguir davant d’un cas de Covid-19 al centre educatiu:

 1. Portar la persona a un espai separat d’ús individual.
 2. Assegurar-se que té mascareta i també la persona al seu càrrec.
 3. Contactar amb la família perquè vingui a recollir-la. Hauran de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació.
 4. Si els símptomes són de gravetat, cal trucar al 061.
 5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i, a través d’ells amb el servei de salut pública. També es farà la comunicació a l’Ajuntament a través de Serveis Territorials.

 Pla de ventilació, neteja i desinfecció

 Quines mesures s’inclouen en el pla de ventilació, neteja i desinfecció?

 • Es ventilaran els espais destinats als grups estables abans de l’entrada i sortida dels alumnes.
 • Sempre que el clima ho permeti, es deixaran les finestres obertes durant les classes. Quan això no sigui possible, es deixaran obertes un mínim de 10 minuts durant 3 cops al matí.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà de manera diària, seguint les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i, també d’ACISE (Associació Catalana d’Infermeria i salut escolar) i fent especial èmfasi a les zones comunes com ara passadissos, baranes, escales…
 • Es mantindran les portes obertes per evitar les manetes de les portes.
 • Els equipaments i materials seran d’ús exclusiu però quan se’n faci un ús compartit caldrà procedir a la neteja i desinfecció i garantit el rentat de mans previ i posterior a l’ús.

 

 • Higiene de mans

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes i del personal docent i no docent.

ALUMNES:

 • Hauran de rentar-se les mans a l’arribada i sortida del centre.
 • Abans i després d’esmorzar.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després de cada classe i activitat.

DOCENTS I NO DOCENTS:

 • A l’arribada i sortida del centre.
 • Abans de començar la classe.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després d’esmorzar.
 • Com a mínim un cop cada 2 hores.

En tot el nostre centre es garantiran diferents punts de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic, tovalloles d’un sol ús, així com cartells recordatoris sobre aquesta mesura. Els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a la higiene es llençaran a contenidors amb bossa i pedal.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ