LA FORMACIÓ
MÉS INCLUSIVA!

CFGS Titulació en Integració Social

El CFGS d’Integració social està format per dos cursos acadèmics. El seu objectiu és preparar els/les alumnes per a la incorporació al món laboral o bé a la continuïtat a estudis posteriors.

Informació pràctica

Titulació en Educació Infantil

Característiques

Família professional: Serveis socioculturals a la comunitat

Durada

2 cursos / 1551 hores
449 hores de pràctiques

Idiomes

Català i castellà

Horaris

1r curs 09:00 h a 14:30 h
2n curs 08:00 h a 13:30 h

Formació de monitor/a de lleure infantil i juvenil

Competències

Titulació en Integració Social

Aquests estudis tenen per objectiu programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per les persones destinatàries com per al professional.

Currículum

Titulació en Integració Social

Cursant la titulació d’Integració Social estudiaràs els següents Mòduls Formatius repartits en dos cursos:

 • Context de la intervenció social
 • Metodologia de la intervenció social
 • Promoció de l’autonomia personal
 • Inserció sociolaboral
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 • Atenció a unitats de convivència
 • Suport a la intervenció educativa
 • Mediació comunitària
 • Habilitats socials
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Projecte d’intervenció social
 • 383 hores de formació pràctica en empreses

Sortides professionals

Titulació en Integració Social

El Tècnic/a d’Integració Social centra la seva activitat en el sector de la intervenció social (serveis socials). Administracions públiques, entitats privades, tant amb ànim de lucre com sense (ONG, associacions,fundacions…); centres de Serveis Socials; Residències destinades a l’atenció de col·lectius diversos (persones amb discapacitat i/o diversitat funcional); centres d’acollida (dones, menors, marginació, sense llar, …).

Les ocupacions i llocs de treball més habituals del Tècnic/a en integració social són:

 • Tècnic/a de programes d’ajuda a domicili
 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Tècnic/a en inserció ocupacional
 • Educador/a d’equipaments residencials de diversos tipus
 • Educador/a de persones amb discapacitat
 • Treballador/a familiar
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica

Pràctiques

Titulació en Integració Social

El nostre centre estableix convenis de col·laboració amb empreses i institucions molt diverses dins del sector de Serveis a les persones i Serveis Socials, per a les estades de formació. Aquestes són algunes de les nostres entitats col·laboradores: