LA FORMACIÓ
DEL BENESTAR!

CFGM Cures Auxiliars
d'Infermeria

El CFGM Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria està format per un curs acadèmic. El seu objectiu és preparar els/les alumnes per a la incorporació al món laboral o bé a la continuïtat a estudis posteriors, tant professionals com cicles de grau superior sense haver de realitzar cap prova d’accés.

Informació pràctica

Cures Auxiliars d’Infermeria

Característiques

Familia professional: Sanitat

Durada

1 curs / 1400 hores 410 hores de pràctiques

Idiomes

Català i castellà

Horaris

08:00 a 14:30

Competències

Cures Auxiliars d'Infermeria

Proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si escau, i també, com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Currículum

Cures Auxiliars d'Infermeria

Cursant la titulació de Cures Auxiliars estudiaràs els següents Mòduls Formatius repartits:

 • Operacions administratives i documentació sanitària
 • L’ésser humà davant la malaltia
 • Benestar dels pacients: necessitats d’higiene, repòs i moviment
 • Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà
 • Primers auxilis
 • Higiene del medi hospitalari i neteja de material
 • Suport psicològic al pacient/client
 • Educació per a la salut
 • Tècniques d’ajuda odontològiques/estomatològiques
 • Relacions en l’equip de treball
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball
 • Síntesi

Sortides professionals

Cures Auxiliars d’Infermeria

 • En hospitals
 • Consultes mèdiques
 • Clíniques dentals
 • Centres geriàtrics
 • Centre de salut mental
 • Centres de balneoteràpia
 • Centres o hospitals de dia i unitats d’atenció sociosanitàries

Formació en Centres de Treball

Cures Auxiliars d'Infermeria

Les pràctiques en les nostres entitats col·laboradores permeten adquirir una experiència professional en institucions que col·laboren en la formació i en la inserció laboral dels/les nostres alumnes.

Aquesta experiència facilita a l’alumne/a un millor coneixement de les seves capacitat, li permet detectar els seus interessos professionals i conèixer l’entorn laboral.

Aquesta relació escola-empresa també ens permet conèixer les tendències del mercat laboral i adaptar així els nostres continguts per oferir una oferta educativa actualitzada d’acord amb les necessitats de les empreses.