LA FORMACIÓ QUE ET
CONNECTARÀ
AMB EL MÓN!

CFGM Sistemes
Microinformàtics i Xarxes

El CFGM Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes està format per dos cursos acadèmics. El seu objectiu és preparar els/les alumnes per a la incorporació al món laboral o bé a la continuïtat a estudis posteriors, tant professionals com cicles de grau superior sense haver de realitzar cap prova d’accés.

Informació pràctica

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Característiques

Familia professional: Informàtica i comunicacions

Durada

2 cursos / 2000 hores
383 hores de pràctiques

Idiomes

Català i castellà

Horaris

1r curs de 09:00 a 14:30 2n curs de 08:00 a 13:30

Competències

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Currículum

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cursant la titulació de Sistemes Microinformàtics i Xarxes estudiaràs els següents Mòduls Formatius:

 • Muntatge i manteniment d’equips
 • Sistemes operatius monolloc
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Xarxes locals
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Seguretat informàtica
 • Serveis de xarxa
 • Aplicacions web
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Crèdit de síntesi

Sortides professionals

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 • Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d’equips informàtics.
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
 • Tècnic/a de manteniment de serveis d’Internet.
 • Tècnic/a de suport informàtic.
 • Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials.
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador/a de teleassistència.
 • Operador/a de sistemes.

Pràctiques

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Les pràctiques en les nostres entitats col·laboradores permeten adquirir una experiència professional en institucions que col·laboren en la formació i en la inserció laboral dels nostres alumnes. Aquesta experiència facilita a l’alumne/a un millor coneixement de les seves capacitat, li permet detectar els seus interessos professionals i conèixer l’entorn laboral. Aquesta relació escola-empresa també ens permet conèixer les tendències del mercat laboral i adaptar així els nostres continguts per oferir una oferta educativa actualitzada d’acord amb les necessitats de les empreses.