LA FORMACIÓ
MÉS SOLIDÀRIA

CFGM Atenció a persones en
situació de dependència

El CFGM Tècnic d’Atenció a persones en situació de dependència està format per dos cursos acadèmics. El seu objectiu és preparar els/les alumnes per a la incorporació al món laboral o bé a la continuïtat a estudis posteriors, tant professionals com cicles de grau superior sense haver de realitzar cap prova d’accés.

Informació pràctica

Atenció a persones en situació de dependència

Característiques

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Durada

2 cursos / 2000 hores
+ 383 hores de pràctiques

Idiomes

Català i castellà

Horaris

1r curs 09:00 h a 14:30 h
2n curs 08:00 h a 13:30 h

Competències

Atenció a persones en situació de dependència

Aquests estudis tenen per objectiu atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional per mantenir i assegurar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan calgui.

Currículum

Atenció a persones en situació de dependència

Cursant la titulació d’Atenció a Persones en Situació de Dependència estudiaràs els següents Mòduls Formatius:

 • Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
 • Atenció sanitària
 • Atenció higiènica
 • Atenció i suport psicosocial
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
 • Teleassistència
 • Suport domiciliari
 • Suport a la comunicació
 • Destreses socials
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Formació en centres de treball

Sortides professionals

Atenció a persones en situació de dependència

El CFGM Tècnic/a d’Atenció a persones en situació de dependència centra la seva activitat en el sector de la intervenció social (serveis socials). Administracions públiques, entitats privades, tant amb ànim de lucre com sense (ONG, associacions,fundacions…); centres de Serveis Socials; Residències destinades a l’atenció de col·lectius diversos (tercera edat, persones amb diversitat funcional físics i psíquics, …); centres de dia… Aquestes són algunes de les ocupacions i llocs de treball més habituals del CFGM Tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència.

Pràctiques

Atenció a persones en situació de dependència

El nostre centre estableix convenis de col·laboració amb empreses i institucions molt diverses dins del sector de Serveis a les persones i Serveis Socials per a les estades de formació. Aquestes són algunes de les nostres entitats col·laboradores:

Sol·licita Informació
  2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, les informem que: El responsable del tractament de les seves dades és ACADÈMIA CENTRAL CATALANA S.A., amb direcció a Via Barcino 32-33 (Barcelona).
  Les vostres dades no seran cedides ni comunicades a tercers.
  Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l’Usuari decideixi subscriure’s o donar-se d’alta, i l’enviament d’actualitzacions dels serveis.
  Les vostres dades seran conservades el temps indispensable en atenció a les finalitats de tractament, però en qualsevol moment podreu revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos al tractament de les vostres dades enviant un correu electrònic a l’adreça accsa@infonegocio.com i adjuntant còpia del vostre DNI, per evitar l’accés de les vostres dades per part de tercers.
  A més, en qualsevol moment podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.”


  * camps obligatoris