És una pretensió del centre, expressada en el seu Projecte Educatiu, ser una referència en la qualitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge i en el compromís amb l’educació integral de l’alumnat. És per això que som un centre compromès amb la innovació educativa i en la formació permanent de les persones que hi treballen.

 

Es fonamenta principalment per la preocupació i millora constant per la qualitat del procés d’aprenentatge del nostres alumnes. És bàsic que tots els nostres alumnes rebin una preparació digital per tal de asegurar el seu futur. Actualment, la nostra societat demana saber interpretar i utilitzar la tecnología. Per aquest motiu, és necessari una preparació prèvia de l’alumnat i oferir per part del nostres centre una aprenentatge en un medi educatiu on el món digital gira envers els seus estudis.

 

Volem ser un centre on l’ús de les noves tecnologies esdevinguin una eina habitual en la construcció dels coneixements dels nostres alumnes. L’objectiu a més llarg termini és que l’EDC sigui present en tots els àmbits del centre: currículums i eines d’ensenyament-aprenentatge, gestió de la informació, comunicació families-centre, visualització del centre i de les seves activitats, etc. i que quedin integrades en el projecte educatiu. D’altres objectius, no menys importants, són la formació dels docents i el major grau d’utilització de les dotacions informàtiques per la seva part, la millora en eficàcia gràcies a les TIC, les implantacions de millores metodològiques per part del professorat, l’aplicació de les competències bàsiques en les matèries educatives i la creació de xarxes professionals docents originades al centre.

PART ESTRATÈGICA: