QUÈ ÉS L’ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE (EDC) ?

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Ha de tenir com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. 

PART ESTRATÈGICA:

 1. Diagnosi:

Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat tres recursos:

 • Selfie for Teachers
 • Selfie
 • Enquesta digital a les famílies mitjançant Google Forms

La participació de l’equip docent i del professorat ha estat del 100% i la de l’alumnat del 84%.  Per tant, com la participació en l’eina Selfie ha estat elevada, es considera que els resultats s’aproximen a la realitat del centre.

En canvi, l’enquesta digital a les famílies ha estat resposta per 38 famílies, el que suposa un índex de participació baix del 32%.

La comissió digital ha fet una valoració dels resultats de l’enquesta i el Selfie i ha detectat els següents punts forts i punts febles a les diferents àrees d’estudi.

PUNTS FEBLES

 • La connexió de la wifi del centre és inestable.

 • No hi ha assistència tècnica immediata, sinó sota petició per part de direcció.

 • El coneixement sobre seguretat i privacitat de les dades per part de l’alumnat és baix.

 • Manca el desplegament digital de la competència digital i els aspectes avaluatius de l’àmbit digital de l’alumnat.

 • El claustre necessita formació per implementar eines digitals a l’aula.

 • Potenciar la relació escola – família, fer-se conèixer a l’exterior.

 • Les famílies amb mancances d’expressió en llengua catalana i castellana no poden ajudar als alumnes. 

 • Hi ha part de l’alumnat amb mancances de dispositius digitals a casa. S’evidencia l’escletxa digital.

PUNTS FORTS

2. Objectius:

Tal com està indicat al PEC del centre el desenvolupament de la competència digital per part de l’alumnat es treballa de manera transversal bé des dels projectes interdisciplinaris bé des de les diferents matèries.

A partir d’aquesta visió de centre i de la diagnosi realitzada previament la comissió digital estableix els següents objectius:

A més, s’inclou la temporització dels objectius en els pròxims 4 cursos escolars.

A continuació, s’indiquen els indicadors associats a cada objectiu i activitat.

3. Activitats:

Una vegada establerts els objectius de l’Estratègia cal decidir les actuacions que es realitzaran per assolir els diferents objectius. Les actuacions es duran a terme a partir del curs 2023/2024 i es continuarà treballant en elles en els següents cursos acadèmics. Les actuacions consensuades es mostren en la següent taula:

La comissió digital utilitzarà el següent document per a poder avaluar l’assoliment dels indicadors i per tant dels objectius d’aquest pla.

4. Avaluació

 

L’avaluació entesa com un procés de millora continua, porta implícit ser un projecte viu que canvia en funció de la realitat i dels resultats que es produeixen.

No obstant, trobem tres moments diferenciats:

Ho porta a terme la persona responsable, que s’indica a cada fitxa de les activitats, en el moment de la seva finalització.

Aquesta tasca es troba liderada per la comissió digital, que aprofitarà per revisar i modificar si fos necessari els objectius establerts per al present i vinent curs.

Serà necessari actualitzar-la i per a això realitzar una nova diagnosi el que comportarà modificar el pla existent o si fos necessari realitzar un nou pla.

La comissió digital utilitzarà el següent document per a poder avaluar l’assoliment dels indicadors i per tant dels objectius d’aquest pla.

CULTURA DIGITAL

Documentació bàsica

En aquest apartat es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital.

PLATAFORMA DIGITAL

El professorat disposa d’un usuari @xtec.cat


L’alumnat disposa d’un usuari @gmail.com

DOCUMENTACIÓ I SEGUIMENT DE L’ALUMNAT

El centre organitza tota la documentació en unitats compartides. Aquestes unitats es comparteixen exclusivament amb grups, de tal manera que en tot moment es controla qui té accés a la informació.

En aquestes carpetes hi ha tota la informació que necessita el centre. Des de la documentació oficial, passant per llistes d’alumnes, horaris, llistat de jornades i sortides, fins als informes d’avaluació de cada un dels alumnes durant els cursos escolars que està al centre.

Documentació bàsica

La cultura digital apareix en els següents documents del centre.

PEC

A continuació es destaquen els objectius relacionats amb l’àmbit digital que es prioritzen en el projecte:

2. PROJECTE CURRICULAR DE L’ETAPA D’ESO
2.1. OBJECTIUS GENERALS

Aprendre a pensar i comunicar per tal d’afavorir la comprensió significativa de les informacions i la construcció de coneixements cada vegada més complexos. Cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, digital…) en la comunicació d’informacions, sentiments i coneixements, treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges, afavoreix la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament propi.

2.2. CURRÍCULUM

ÀMBIT DIGITAL

Instruments i aplicacions

Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge

Comunicació interpersonal i col·laboració

Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

3. PROJECTE CURRICULAR DE L’ETAPA DELS CFGM
3.1. CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
3.1.2. Competències professionals, personals i socials

n) Mantenir un esperit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector informàtic.

o) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant-ne el més adequat en cada cas per resoldre en temps raonable els problemes que es presentin.

3.3. CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
3.3.2. Competències professionals, personals i socials

r) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.

COMUNICACIÓ

Presencia a la xarxa

El centre té un portal web amb la informació de l’oferta educativa en els diferents centres. També compta amb l’enllaç directe a les plataformes com el Classroom. A més, s’està potenciant la presència en les següents xarxes socials.

Totes les famílies han de signar una autorització d’ús d’imatge a l’inici del curs acadèmic (alumnat menor d’edat). En cas contrari, l’alumne no pot aparèixer en cap publicació del centre.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

La comunicació amb les famílies es pot fer pels següents canals:

Competència digital alumnat

El centre potencia l’ús de les tecnologies digitals en els 4 cursos de l’ESO i en els Cicles Formatius de Grau Mitjà.

És clau que l’alumne acabi el quart curs de l’ESO amb una sèrie de competències clau assolides, una d’elles és la competència digital que li garantirà prosperar en els seus estudis posteriors o en la seva inclusió al món laboral.

COMPETÈNCIES CLAU I PERFIL DE SORTIDA DE L’ALUMNAT AL FINAL DE L’EDUCACIÓ BÀSICA

Competència digital (CD) 

La competència digital implica l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals per al desenvolupament i benestar personal, per a l’aprenentatge, per a la feina, per a l’oci i per a la participació en la societat.

 

Inclou la gestió de dispositius i aplicacions digitals (maneig, configuració, manteniment), l’alfabetització en informació i dades, la comunicació i la col·laboració, l’educació mediàtica, la creació de continguts digitals (inclosa la programació), la seguretat (inclòs el benestar digital i les competències relacionades amb la ciberseguretat), assumptes relacionats amb la ciutadania digital, la privacitat, la propietat intel·lectual, la resolució de problemes i el pensament computacional i crític.

DESPLEGAMENT DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL

El centre està creant un document amb el desplegament de la competència digital de l’alumnat per cursos. Per a això, es recolliran en un mateix document totes les activitats de caràcter digital que es treballen en les diferents matèries i projectes.

Al llarg dels pròxims cursos s’anirà actualitzant amb noves activitats i també s’elaborarà la rúbrica per a poder avaluar el assoliment de les diferents competències per part de l’alumnat. 

L’elaboració de tots dos documents formen part de l’objectiu 1 de la EDC.

Competència digital professorat

FORMACIÓ

Per a garantir que l’alumnat adquireix les competències en l’àmbit digital és necessari que els docents siguin competents digitalment. Per aquesta raó, la formació en cultura digital és un aspecte clau per al claustre de professors del nostre centre. Així ho reflecteix l’objectiu 3 de la EDC.

Aquesta formación se articula de dos maneras:

Curs sobre eines digitals. En aquests cursos el professorat coneixerà una eina digital que li permetrà implementar-la a l’aula i així potenciar l’ús d’eines digitals en el procés d’ensenyament .

FIC. Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

FIC Elaboració de l’Estratègia digital de centre i situacions d’aprenentatge

El curs 2022/2023 el claustre de professorat ha realitzat la FIC Elaboració de l’Estratègia digital de centre i situacions d’aprenentatge i el objectius principals han estat:

 • Impulsar els processos reflexius relacionats amb l’Estratègia Digital de Centre
 • Fer transferència a l’aula per desenvolupar la competència digital de l’alumnat.
 • Conèixer i aplicar les mesures principals de ciberseguretat i protecció de dades a nivell de centre
 • Utilitzar estratègies de retroacció dels EVAs per al seguiment competencial de l’alumnat a nivell de centre
 • Planificar l’avaluació de la competència digital de l’alumnat
 • Planificar itineraris formatius personalitzats per al personal del centre per millorar l’assoliment de la seva CDD.
 • Presentar el nou currículum, destacant les diferències i els aspectes que es consoliden
 • Dissenyar situacions d’aprenentatge incorporant tecnologia digital

Acolliment digital

Tot l’alumnat nouvingut al centre rep un acompanyament per part del seu tutor presentant-li la web del centre, les xarxes socials i els dispositius digitals que podrà usar.

El primer dia de classes es lliuren les autoritzacions d’ús d’imatge i privacitat de dades que hauran de retornar al centre correctament emplenades i signades per les famílies en cas de ser menors d’edat.

A més, en les primeres setmanes se’ls crearà un compte de correu electrònic que mantindran durant els cursos que romanguin al centre escolar. Aquest compte d’email serà el que utilitzin per a accedir al Drive i per al contacte via email amb els professors.

A les primeres tutories, l’alumnat realitzarà activitats per a familiaritzar-se amb els processadors de text i eines de disseny digital que utilitzaran en les diferents matèries.

Quan arriba nou professorat al centre és informat de la necessitat de tenir actiu el correu de @xtec.

A més, se li faciliten les contrasenyes de la WIFI del centre i se li ensenyen tots els dispositius digitals que hi ha a les diferents aules i el seu funcionament (ordinadors de taula, projectors i pantalles).

D’altra banda, s’afegeixen els docents al grup de Whatsapp del centre i se’ls dona accés a la carpeta compartida en el Drive amb accés d’edició.

Totes les famílies han de signar les autoritzacions d’ús d’imatge i privacitat de dades. A més, reben un document amb normes de bon ús dels dispositius digitals i es comprometen al fet que els alumnes faran un ús responsable dels portàtils al centre escolar.

Se’ls sol·licita telèfon i correu electrònics de contacte per a afavorir la comunicació família – escola.

L’escola facilita el número de telèfon i email del centre i de cada tutor de grup a les famílies.

S’ofereix la possibilitat de seguir els comptes d’Instagram, Facebook i Twitter del centre i així conèixer totes les activitats que realitzen els alumnes de l’ESO i de cicles.