L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. 

PART ESTRATÈGICA:

Podem agrupar els objectius de l’EDC en cinc àmbits que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre. 

a. Assoliment de la competència digital 

• Assegurar l’assoliment màxim de la competència digital de tot l’alumnat, del professorat i del centre. 

b. Planificació estratègica i organització 

 • Planificar el desplegament i la implantació de les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu. 
 • Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre i en els diferents aspectes relacionats amb la cultura digital. 
 • Establir criteris per definir les prioritats de dotació dels recursos tecnològics i d’assessorament, i de formació del professorat.
 • Establir la presència del centre a Internet (portal web del centre, plataforma virtual, xarxes socials…), per tal de definir la identitat digital del centre i la seva difusió.
 • Integrar en un document tots els aspectes relacionats amb la implementació de les tecnologies digitals i vetllar perquè siguin coherents amb el PEC del qual forma part.
 • Concretar les infraestructures i maquinari que es requereixen per assolir els objectius anteriors.
 • Fomentar la inclusivitat de tota la comunitat educativa en l’assoliment del màxim nivell de competència digital.
 • Implicar la comunitat educativa en l’elaboració de l’EDC.
 • Divulgar l’EDC a la comunitat escolar. 

c. Metodologies didàctiques i innovació 

 • Impulsar els usos curriculars de les tecnologies digitals i fer-ne el seguiment i avaluació. 
 • Fomentar una cultura de pràctica reflexiva i millora contínua. 
 • Fomentar la formació contínua del professorat del centre, l’aprenentatge entre iguals, i l’intercanvi d’experiències didàctiques i metodològiques entre el professorat del centre i en xarxes externes al centre. 

d. Inclusió digital i de gènere 

 • Establir mesures per garantir la inclusió digital de l’alumnat, professorat i famílies, per evitar la bretxa digital. 
 • Promoure accions i iniciatives tecnològiques per a la igualtat de gènere i per afavorir la cohesió social. Introducció Pla d’educació digital de Catalunya 2020|2023 8 Introducció 

e. Seguretat i protecció de dades 

 • Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment en allò que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), i a la Llei de propietat intel·lectual (LPI), així com les actualitzacions i lleis vigents en matèria de protecció de dades, i propietat intel·lectual en el moment que es publiquin les estratègies digitals de centre en la PGA. 
 • Establir mecanismes de custòdia, seguretat i permanència de les dades digitals del centre. 
 • Respectar l’autoria en la tria, ús i creació de recursos digitals, tant per part de l’alumnat com del professorat. 
 • Establir mesures de protecció de l’alumnat i de les dades personals pel que fa a l’ús i instal·lació de plataformes i de programari. 
 • Establir mesures de protecció de l’alumnat vers els continguts inadequats en l’accés a Internet, tant dels equipaments del centre com dels personals de l’alumne.