2. Diagnosi

Per poder planificar una estratègia és imprescindible ser conscients d’en quin punt ens trobem com a centre. En aquesta fase es tracta de recopilar informació detallada sobre les competències digitals al centre en els tres eixos del PEDC: alumnat, docents i centre. Eines com enquestes, entrevistes i observacions poden ser molt útils per poder recollir tota la informació necessària per poder-ne fer una bona diagnosi. En definitiva, cal determinar la maduresa digital del centre. Aspectes com l’avaluació de les competències digitals, la inclusió, l’impuls de les vocacions STEAM especialment entre les alumnes o l’equitat digital seran temes que caldrà plantejar-se en aquesta fase de diagnosi.

Com hem elaborat la diagnosi digital del centre?
A partir d’indicadors nous, cal identificar les fortaleses i debilitats del centre en relació amb l’assoliment de les competències digitals. L’objectiu de la diagnosi serà trobar aquells punts forts que el centre ja està fent correctament sobre l’ús de les tecnologies digitals i, també, trobar aquells aspectes en què el centre ha de millorar.

En el cas de CECAC Barcino s’ha fet servir l’eina SELFIE pel diagnòstic global del centre i SELFIE for Teachers pel diagnòstic del professorat i, d’aquesta manera, complimentar les dades obtingudes.

Un cop recollida la informació, s’elabora una bona anàlisi per detectar àmbits forts del centre que caldrà mantenir i potenciar, i àmbits més febles a partir dels quals caldrà planificar accions per millorar-los.

Participació SELFIE

Resultats

Resultats SELFIE for teachers

Participació professorat

Han completat l’anàlisi amb l’eina Selfie for Teachers, set professors i professores que imparteixen classes als dos cicles formatius que ofereix Cecac Bàrcino. Per tant, els resultats que es mostren a continuació és a partir de les respostes del 88% del professorat. Aquest buidatge s’ha fet amb Google Forms amb els resultats individuals del professorat, ja que l’eina SELFIE for Teachers només permet extreure dades globals a partir de 10 participants
 

Anàlisi de resultats

A continuació es mostren les gràfiques de cada ítem analitzat: