És un dels objectius de l’estratègia digital de centre elaborar el pla de comunicació de centre i així queda recollit en el desplegament de l’EDC, objectiu 6 i específic 6.2. “Elaboració del pla de comunicació de centre per millorar la visibilitat de l’escola a l’entorn” previst per al curs 2023-2024.

Xarxes socials