LA FORMACIÓ QUE
ET PERMETRÀ EDUCAR
EL FUTUR!

CFGS Titulació en educació infantil

El CFGS dEducació Infantil està format per dos cursos acadèmics. El seu objectiu és preparar els/les alumnes per a la incorporació al món laboral o bé a la continuïtat a estudis posteriors.

Informació pràctica

Titulació en Educació Infantil

Característiques

Família professional: Serveis socioculturals a la comunitat

Durada

2 cursos / 2000 hores
449 hores de pràctiques

Idiomes

Català i castellà

Horaris

1r curs 09:00 h a 14:30 h
2n curs 08:00 h a 13:30 h

Formació de monitor/a de lleure infantil i juvenil

Competències

Titulació en Educació Infantil

Un/a Tècnic Superior en Educació Infantil ha de ser capaç de dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Currículum

Titulació en Educació Infantil

Cursant la titulació d’Educació Infantil estudiaràs els següents Mòduls Formatius repartits en dos cursos

 • Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
 • Didàctica de l’educació infantil
 • Autonomia personal i salut infantil
 • Expressió i comunicació
 • El joc infantil i la seva metodologia
 • Desenvolupament cognitiu i motriu
 • Desenvolupament socioafectiu
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE)
 • Habilitats Socials
 • Primers auxilis
 • Projecte d’atenció a la infantesa
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Formació en Centres de Treball en els àmbits d’educació formal, no formal i serveis socials d’atenció a la infància

Sortides professionals

Titulació en Educació Infantil

Les sortides professionals amb la titulació oficial de Tècnic/a Superior en Educació Infantil són:

 • Educador en el primer cicle d’educació infantil
 • Educador de reforç a segon cicle d’educació infantil
 • Educador en institucions i/o programes amb menors en situació de risc social i suport a les famílies
 • Educador en programes i/o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, biblioteques, centres d’oci, granges escola…

Pràctiques

Titulació en Educació Infantil

La Formació en Centres de Treball i Formació DUAL . A partir del curs 2017-2018 el nostre centre impartirà el Cicle d’Educació Infantil en modalitat DUAL.