METODOLOGIA

x PROJECTES

En el marc de la metodologia per projectes apostem per treballar els continguts d’una manera significativa, fomentant la intervenció sobre casos proposats a l’aula, bé siguin reals o proposats pel docent. D’aquesta manera es potencia l’esperit crític de l’alumne/a en tant que haurà de resoldre les diverses qüestions que vagin sorgint al llarg del seu aprenentatge, tot decidint en quin moment aplicar cadascun dels aprenentatges assolits.
També es dóna l’oportunitat als/les estudiants de posar en pràctica els seus coneixements i ser capaços, així, de detectar quins són els seus punts forts i quins són els aspectes que encara han de treballar amb més èmfasi. L’avaluació dels aprenentatges es realitza sobre els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació que es corresponen amb les competències generals dels cicles.
En definitiva, el treball per projectes persegueix l’objectiu d’aplicar d’una manera global tot el que s’ha après per tal de donar-li un significat a tots els continguts treballats.