preloader

Blog

L’educació infantil: l’etapa clau del desenvolupament

El creixement personal i intel·lectual ve donat per una de les etapes amb més importància de la vida d’una persona. És així com l’educació infantil, que comprèn l’escolarització dels 0 als 6 anys, dividida en dos cicles educatius, és l’etapa clau per al desenvolupament físic i personal. Encara que se la considera una etapa important, l’escolarització dels més petits és voluntària, tot i que la segona etapa, prou generalitzada, gairebé el 100% de l’alumnat d’entre 3 i 6 anys està escolaritzat.

L’etapa d’educació infantil és, segons definició de la Generalitat de Catalunya, una etapa voluntària, per tant, els pares tenen el dret de decidir escolaritzar el seu fill en aquesta etapa educativa. I el seu principal objectiu és que els fills aprenguin a desenvolupar el moviment i control del seu propi cos, la parla i la comunicació, les normes elementals de convivència i relació social i descobreixin el seu entorn més proper.

Aquesta etapa és tan important, ja que treballa d’acord amb els principis de l’educació inclusiva i coeducadora. Posa un atenció especial a la diversitat de cada infant, amb l’objectiu de detectar les necessitats educatives especifiques que requereixen, i també la intervenció en les dificultats de desenvolupament relacional.

“… que aprenguin a desenvolupar el moviment i control del seu propi cos, la parla i la comunicació…”

Dades oficials del Departament d’Educació ens mostren una radiografia de la taxa d’escolarització en edats d’escolarització no obligatòria, en el curs 2018- 2019. El primer segment, que comprèn de 0 anys, comptava amb una taxa d’escolarització del 10,9%. El segon segment, d’1 any, un 42,7%. El tercer segment, de 2 anys, un 60,8%. Sent el total d’aquesta etapa de 0- 2 anys un 39,2%.

“El segment de 3-5 anys té un 95% de taxa d’escolarització.”

Es pot observar com l’increment percentual és molt més notori quan parlem del segment 3- 5 anys, sent un 95% la seva taxa d’escolarització. Per tant, podem entendre que, tot i no ser una etapa obligatòria, les famílies creuen que és necessari l’escolarització dels seus fills en una etapa tan vital i de ple desenvolupament.

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil del Centre Català Comercial compta amb 2.000 hores, distribuïdes de la següent manera: 1.617 hores de formació online i les 383 hores restants en formació en centres de treball.

“2.000 hores de formació: 1.617 hores de formació online i 383 hores en formació en centres de treball”

La competència general d’aquest títol és la d’implementar i avaluar projectes educatius d’atenció a l’infant en el primer cicle d’educació infantil, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra amb l’especialització en educació infantil.

El programa i la proposta educativa del nostre curs tracta en profunditat temes cabdals com ho són, la didàctica de l’educació infantil, l’autonomia personal i salut infantil, l’expressió i comunicació, el desenvolupament cognitiu i motor, primers auxilis i formació i orientació laboral.

Si educar els més petits és la teva vocació, matricula’t en el nostre curs online. Aprendràs a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ