preloader

Blog

Ho saps tot sobre la integració social?

En un món on cada vegada més les fronteres són invisibles, entenem que tota persona té dret a sentir que forma part d’un col·lectiu, d’una cultura, d’una llengua… Malauradament, però, no totes les persones poden gaudir dels mateixos privilegis socials. Per aquest motiu, la integració social és tan necessària per garantir a totes aquelles persones que es troben en un sistema marginal a assolir un mínim de benestar social i vital, necessari per viure.

Segons l’Enciclopèdia.cat parlem d’exclusió social quan es dóna una situació de separació o privació en què es troben determinats grups o individus respecte a les possibilitats laborals, econòmiques, polítiques i socials a la qual tenen accés la major part dels ciutadans.

Va ser el sociòleg francès, Robert Castel, el pioner de l’ús d’aquest concepte a la meitat dels anys setanta del segle XX.

“… situació de separació o privació en què es troben determinats grups o individus…”

És molt important tenir en compte que la integració social d’una persona n’exigeix el reconeixement i l’acceptació en els àmbits econòmic, laboral, social i comunitari, i en els de ciutadania i participació

L’any 2018 el 24,7% del total de la població de Catalunya es trobava en situació de risc de pobresa o d’exclusió social. Aquest mateix any, i segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la taxa de risc de pobresa abans de les transferències socials o traspassos de fons públic d’un grup social a un altre, dels quals les pensions són el capital més important, a Catalunya corresponia a un 23,2% d’homes i a un 28,1% de dones. Aquest percentatge disminuïa després de les transferències socials, un 18,4% d’homes i un 24,1% de dones.

L’any 2018 el 24,7% del total de la població de Catalunya es trobava en situació de risc de pobresa o d’exclusió social.

Existeixen diferents indicadors territorials [1] sobre risc de pobresa i d’exclusió social, que serveix com a instrument en el procés de planificació i avaluació de les polítiques de serveis socials a Catalunya.

Primerament, dins l’indicador de renda monetària podem distingir tres elements classificadors: desigualtat de renda segons fonts tributàries; percentatge de rendes inferiors al 60% de la mediana; bretxa de les rendes inferiors al 60% de la mediana. L’indicador que fa referència als relatius al mercat de treball, també se’n distingeixen tres, de classificadors: població en situació d’atur; població en situació d’atur de llarga durada; i aquella població en situació d’atur de molt llarga durada. En el penúltim indicador podem trobar-hi vuit classificadors relatius a la protecció social: percepció mitjana dels pensionistes de 65 anys i més; prestacions d’ajut al lloguer; prestacions no contributives; renda mínima d’inserció; prestacions de desocupació; expedients informatius i de risc d’infants i adolescents; ajuda alimentària als infants de 0-8 anys; i ajuda alimentària. Finalment, l’últim indicador que es distingeix és el de demografia. En ell es tenen en compte els següents classificadors: taxa d’escolarització als 17 anys; famílies monoparentals; famílies amb tres fills o més; estrangers nascuts en països en vies de desenvolupament; i la població de 75 anys o més que viu sola.

El Cicle Formatiu d’Integració Social que oferim al Centre Català Comercial és un programa educatiu online amb una durada de 2.000 hores, distribuïdes en 1.617 hores de formació online i 383 hores de formació en centres de treball. Aquest programa educatiu ofereix diferents àmbits professionals de treball, com és el sector dels serveis a les persones o a les comunitats.

Gràcies a la metodologia del Grau Superior d’Integració Social online podràs adquirir les capacitats clau que fan referència a les competències necessàries per a l’exercici de la professió, com ho són la capacitat resolutiva, l’organització del treball o bé la capacitat d’autonomia.

La majoria d’activitats es realitzaran a través del Campus Online. No obstant això, també hi haurà activitats de forma presencial.

Per poder fer un correcte seguiment de l’avaluació de l’alumnat, els estudiants matriculats realitzaran lliuraments sistemàtics dels diferents procediments al llarg del semestre amb l’objectiu de realitzar una avaluació contínua. El pes d’aquesta avaluació contínua de cadascuna de les Unitats Formatives que componen el mòdul, és el 40% per als procediments i el 60% per a l’examen final.

[1] Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ