preloader

Blog

Què entenem quan parlem de dependència?

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies defineix la dependència com la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l’edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

“Una representació femenina del 61,8% i sent el 38,2% restant masculina.”

L’últim trimestre del 2019 les sol·licituds de valoració de grau de dependència van ser un total de 729.363. Una representació femenina del 61,8% i sent el 38,2% restant masculina.

Existeixen tres graus que es classifiquen gràcies al barem de valoració de la dependència (BVD). Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, es considera que una persona té un grau I quan necessita ajuda per realitzar les tasques quotidianes, almenys un cop al dia, o amb necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. El grau II es considera quan la persona té necessitats d’ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària, dues o tres vegades al dia. No obstant això, no requereix de la presència permanent d’una persona cuidadora o té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal. Finalment, en el grau III hi podem trobar les persones amb una gran dependència en les seves diverses activitats diàries amb necessitat d’ajuda unes quantes vegades al dia, i per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona.

Quan s’ha pogut reconèixer oficialment el grau de dependència de la persona, aquesta té el dret a accedir a determinades prestacions de serveis socials i ajuts econòmics.

“El cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència ofereix més de 1.600 hores de formació online.”

Al Centre Català Comercial oferim les eines i els coneixements necessaris per donar solucions vàlides a totes aquelles persones que ho requereixin. El cicle formatiu d’Atenció a persones en situació de dependència és una de les nostres propostes acadèmiques a distància. Té una durada de 2.000 hores, distribuïdes en els següents mòduls formatius: més de 1.600 hores de formació online i 383 hores de formació en centres de treball.

L’avaluació del nostre curs és totalment formativa, per així aconseguir l’obtenció gradual del títol. El pes d’aquesta avaluació contínua es distribueix de la següent manera: el 40% de l’avaluació correspon a les activitats didàctiques i un 60% a l’examen final.

La metodologia dels nostres centres posa de relleu la importància de la participació activa del nostre alumnat, l’intercanvi d’experiències, la capacitat de reflexió, l’anàlisi i el treball autònom per, finalment, enriquir-se en el desenvolupament intel·lectual i emocional.

Per aquest motiu, el Centre Català Comercial recomana tenir la capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge. D’aquesta manera, es podrà aconseguir un seguiment més efectiu en l’aprenentatge continu online.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ